Lovendringen har blant annet som formål, å redusere den negative utviklingen med vannskader i Norge. Loven begrenser den enkelte beboer/eiers mulighet til selv, å foreta endriger/utbedringer på egen bolig.

Statens Bygtekninske Etat (BE) bekrefter at det fra 2011, blir en innstramming i lovverket som skal regulere hvem som kan utføre vvs arbeider. Våtromsinstallasjoner blir fra 2011 søknadspliktige og underlagt ansvarsrett, når Plan- og bygningsloven er i full drift med ny forskrift om byggesaksbehandling, og ny teknisk forskrift.

Vann og avløp er hjemlet i pbl § 29-6, altså en lov som er vedtatt, men ikke trådt i kraft ennå. Før loven trer i kraft, må den nye tekniske forskriften foreligge. Videre fremgår det av pbl § 20-1 hva som er søknadspliktige tiltak. Godkjenning av ansvarsrett fremkommer av pbl §§ 22-1 – 22-3. Godkjenningsområder er gjengitt i forskrift til byggesaksbehandling, som har vært ute på høring. Godkjenningsområder er listet i § 14-4, nr 2 bokstav h, og gjelder prosjektering av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner. Videre fremkommer i § 14-4 nr 3 bokstav k, godkjenning for utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner. For kontroll, gis godkjenning enten i § 14-4 nr 4, bokstav a) overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1,2 eller 3, eller i bokstav b) bygningsfysikk.

For søknadspliktige tiltak hvor det blir krav om uavhengig kontroll, skal foretaket ha sentral godkjenning.

Det er ansvarlig søker som skal søke eventuelle dispensasjoner, etter at ansvarlig foretak har prosjektert og funnet avvik fra funksjonskravene. Når man så i ettertid installerer et kjøleskap eller andre installasjoner som skal ha tilgang på vann, så gjelder forskriftskravene fullt ut, selv om tiltaket ikke nødvendigvis utløser søknadskrav. Tiltakshaver har et basisansvar for å ivareta forskriftene – dette fremgår også av pbl § 23-1 og 23-2.

Rørleggeren må kjenne til kravene, og besørge at kravene blir ivaretatt i utførelsen.