Er din bolig/næringseiendom sikret mot vannlekkasjer?

VVS Senteret er et solid og veldrevet rørleggerfirma, med spesialisering blant annet innen spyleteknikk og rørinspeksjon m/trasèsøk. Vår fagkunnskap innen VVS, gjør oss til et klart førstevalg når det kommer til vurdering av tilstanden på vann og avløp i borettslag, private-, nærings- og offentlige bygg . Våre kunder slipper å forholde seg til flere aktører, i og med at vi som utførende innen VVS, også foretar de nødvendige reparasjoner og utbedringer.

Vi utfører følgende tjenester:

Høytrykkspyling (forebyggende spyling og tette avløp)
Tette avløp kan forårsake store ødeleggelser. Vi har avansert utstyr for renspyling av avløpsrør. Etter spyling, er avløpsrøret renset for avleiringer, røtter og andre fremmedlegemer som hindrer gjennomstrømmingen. Med vår spesialbygde spylebil og spylevogn, kan vi vaske og rense avløpsrøret med varmtvann inntil 120 grader celsius. Vi har et stort utvalg av dyser og tilbehør, for å kunne utføre ulike oppdrag. Vi anbefaler årlig gjennomspyling av avløpsrør, som del av vanlig vedlikehold av bolig eller næringsbygg. Dette vil kunne forhindre fremtidig tette avløp, med påfølgende potensielle store skader på bygning og inventar. Etter spyling, anbefales også gjennomført rørinspeksjon, for å avdekke eventuell skade eller slitasje på avløpsledning. Kontakt oss i dag, for å inngå avtale.

Tining av frosne vann- og avløpsledninger
Vi har utstyr for tining av frosne vann- og avløpssledninger, og benytter steam, varmtvann eller spesielle dyser for knusing av is.

Rørbefaring ved kjøp og salg av bolig/næringseiendom
Avløpsnettets kvalitet forringes med alderen. Kjøper eller selger man et hus, leilighet eller næringseiendom, må man i nær fremtid regne med en reparasjon av rørene under boligen/næringsbygget. Nyere bygninger kan også ha omfattende eller potensielle skader på avløpsnettet, etter setninger i grunnen, eller feil fall på rør, som igjen kan forårsake tiltetting. Slike arbeider kan erfaringsmessig, bli svært kostbare. Årlig rapporteres det tusenvis av skader på utvendig ledningsnett i private boliger, mens det reelle antall skader, er langt høyere. Vår anbefaling, er at tilstanden på røropplegg, må være med i standard takstdokumenter, på lik linje med andre vurderinger av tilstanden på boligen/næringseiendommen. I dag er det omtrent like dyrt å få en tilstandsrapport på en bil, som det er å få en takst på bolig. Dette synes forundelig. Når du kjøper en bil, sjekker du hele bilen, mens en bolig til flere millioner kroner ikke blir kontrollert nøye nok. En tilstandskontroll kan i dag gjøres relativt enkelt, ved å filme avløpsrørene fra innsiden. En slik kontroll vil kunne bidra til å sette en mer korrekt verdi på boligen, og samtidig spare både selger og potensiell kjøper, for økonomiske bekymringer.

Rørinspeksjon m/trasèsøk
Rørinspeksjon av avløpsrør, utføres for å påvise skader eller feil på rørsystemet, såvel som å kvalitetssikre et nylagt anlegg. Trasèsøk kan benyttes sammen med rørinspeksjons utstyret, for å kartlegge avløpsrørets plassering, i forkant av graving (renspyling av avløpsrør, må utføres i forkant av rørinspeksjon).

Renspyling av taksluk, taknedløp, takrenner, drensledninger
For å unngå vannlekkasjer og vanninntrenging, er det viktig å holde alle taksluk, taknedløp, takrenner og drensledninger rene, og fri for løv, mose, greiner etc. Ved å inngå avtale om vedklikeholdsspyling vår og høst, reduserer man faren for kostbare følgeskader. Vi tilbyr avtale om vedlikeholds spyling for borettslag, næringsbygg, bygårder, eneboliger etc.

Tekniske data spylebil:

  • Pumpe 1: 85L/min. 180 bar (kaldtvann)
  • Pumpe 2: 30L/min. 500 bar (kaldt-/varmtvann)
  • Integrert tank på 1000 liter (kaldt-/varmtvann)
  • Dieseldrevet DIBO brennpanne 70 kw / 500 bar / 120 grader celsius
  • Geios rørinspeksjon m/trasèsøk (60 m)
  • Pullmann vannsuger og lensepumper
  • Roterende bankedyser for fjerning av betong- og avretningsmasser
  • Turbindrevne roterende kjetting- og rensedyser
  • Diverse andre dyser